Do‘st haqida maqollar to‘plami

Do‘st haqida eng sara maqollar to‘plamini qabul qilib oling

Choyning so‘ngini do‘stingga ber

Choyning so‘ngini do‘stingga ber

Hisobli do‘st ayrilmas.

Hisobdan adashsang ham, do‘stdan adashma.

Har kimni do‘stim dema,
Tandagi po‘stim dema.

Ablah do’st dushmandan yomon,
Ne hiyla bilsa, ishlatar oson.

Ajal olib kelsa yov,
O’ldir, berma hech ayov.

Aybsiz do‘st izlagan do‘stsiz qolar.

Asli dushman el bo‘lmas,
Etakni kessang, yeng bo‘lmas.

Asli qora oqarmas.

Aqli ko‘pni dov olmas,
Do‘sti ko‘pni yov olmas.

Arpa-bug‘doy bir kuningga yaraydi,
Sodiq do‘sting o’lguningcha yaraydi.

Asli dushman do‘st bo’lmas,
Qaynab qoni qo’shilmas.

Asli dushman yon bermas,
Yon qoziqdan son bermas.

Bo‘rining topgani bo‘riga.

Bahq suvsiz yashamas,
Inson — do’stsiz.

Do‘st sirini dushmandan pinhon tut.

Do‘st sirini dushmandan pinhon tut.

Bir ko‘rgan — tanish,
Ikki ko‘rgan — bilish.

Bostirmadan ayvon yaxshi,
Yomon do’stdan hayvon yaxshi.

Burgut kuchi — oyog‘ida,
Odamniki — do’stlikda.

Bo’rining bolasini bo’rkingda boqsang ham,
El bo’lmas.

Vafoli do‘st yo‘lga solar,
Ig’vogar do’st paydan olar.

Gadoning dushmani — gado,
Shohning dushmani — shoh.

Galga solgan do‘st emas.

Davlating — do‘sting

Davlating - do‘stin

Daraxt — ildizi bilan,
Odam — do’stlari bilan.

Daraxtni tomiri saqlar,
Odamni — do‘sti.

Do‘st — oshkor, dushman — yashirin.

Dushman bitsa ham, dushmanlik bitmas.

Dushman ba’zan kuldirar,
O‘ng‘ay topsa, o‘ldirar.

Dushman do‘st orasidan chiqar.

Dushman nima demas,
Tushga nima kirmas.

Dushman oshingni yer,
So‘ngra boshingni yer.

Dushman siringni o‘g‘irlar,
Do’st xatongni to’g’rilar.

Dushman tegi — poy,
Do‘st toji — sir.

Dushman terisidan do‘sting uchun po‘stin bich.

Dushman uyida yashagandan,
Do‘st uyida o‘lgan yaxshi.

Dushman chaqirsa borma,
Do‘st chaqirsa qolma.

Dushman — shod, do‘st — poymol.

Dushman eshigini qoqqandan ko‘ra,
Do‘st uyini qoqlagan yaxshi.

Dushman o‘lar, do‘st qolar,
O‘sma ketar, qosh qolar.

Dushman o‘ldirib oftobga tashlar,
Do‘st o‘ldirib — soyaga.

Dushman qo‘ydi loy tuzoq,
Ilinsang, bo’lding cho‘loq.

Dushmanga joningni bersang ham,
Siringni berma.

Dushmanga choh qaziguncha,
Do‘stingga uy solib ber.

Dushmanga o‘t ber,
Do‘stingga — sut.

Do‘st do‘stga — qalqon

Do‘st do‘stga - qalqon

Dushmanimning do‘sti — mening dushmanim,
Dushmanimning dushmani — mening do‘stim.

Dushmaningdan qo‘rqma, munofiqdan qo‘rq.

Dushmaningni paxta bilan bo‘g‘izla.

Dushmaningni qarg‘ama, do‘stingga tegar.

Dushmaningning o‘limini tilaguncha,
Joningning sog’ligini tila.

Dushmanni bos,
Ziyon bersa, os.

Dushmanning donidan,
Do‘stning somoni yaxshi.

Dushmaningni dushman tanir.

Dushmanning sovg‘asidan qo’rq.

Dushmanning suyganidan,
Do‘stning urgani yaxshi.

Do‘st bo’lsang, do‘stingning aybini tuzat

Dushmanning tashida bo‘lguncha, ichida bo’l.

Dushmanning o‘zi qildek,
Kuchi fildek.

Do‘st achitib gapirar,
Dushman — kulib.

Do‘st bilan sirdosh bo‘l,
Ishiga doim qo’ldosh bo‘l.

Do‘st boshga boqar,
Dushman — oyoqqa.

Do‘st gilaga chopar, 
Dushman — hiylaga.

Do‘st do‘stga boqar,
Suv soyga oqar.

Do‘st do‘stni kulfatda sinar.

Do‘st do‘stlikda toblanar,
Bilim — tortishuvda.

Do‘st ziyonkor bo‘lmas,
Ziyonkor do‘st bo’lmas.

Do‘st — do‘stning oynasi

Do‘st - do‘stning oynasi

Do‘st kengashda bilinar,
Semiz — toboqda.

Do‘st kuydirib aytar,
Dushman — suydirib.

Do‘st kuyunar,
Dushman suyunar.

Do‘st ming bo‘lsa ham — oz,
Dushman bir bo‘lsa ham — ko’p.

Do‘st yig‘latar, dushman kuldirar.

Do‘st oldingda gapirar,
Dushman — orqangdan.

Do‘st — oltining,
Dushman — qotiling.

Do‘st otgan tosh bosh yormas.

Do‘st otini minib yur, manzilingga yetasan.

Duch kelsa, dushman yer.

Do‘st og‘ir kunda bilinar.

Baliq suvsiz yashamas,
Inson – do‘stsiz.

Do‘st suyganning tusiga boqma.

Do‘st so‘zini tashlama,
Tashlab boshing qashlama.

Do‘st uzoqda bo‘lsa ham, ko‘ngli yaqin.

Do‘st — egiz,
Dushman — sakkiz.

Do‘st yuzidan bilinar,
Dushman — izidan.

Do‘st yuzingga boqar,
Dushman — izingga.

Do‘st hisobi — dilda.

Do‘stga aytdim so‘zimni,
Dushman bildi sirimni.

Do‘stga dushman bo’lish oson,
Dushmanga do‘st bo’lish qiyin.

Do‘stga yolg‘on, dushmanga chin gapirma

Do‘stga yolg‘on, dushmanga chin gapirma

Do‘stga lola bo‘l,
Yovga jala bo’l.

Do‘stga xiyonat qilma,
Dushmanga — shafqat.

Do‘stda dushmanning qulog‘i bor.

Do‘sti ko’p bilan siylash,
Do‘sti oz bilan sirlash.

Ming so‘ming bo‘lguncha, bitta do‘sting bo‘lsin.

Do‘sting — boyliging.

Do‘sting bo’lsa, bog‘ing chamandir,

Yomon do‘st — ko‘lanka.

Do‘sting kelsa, dolonda kut,
Dushman kelsa — ayvonda.

Do‘stingga otilgan kesakning changi,
Sening ko‘zingga tushar.

Do‘sting uchun zahar yut.

Do‘stingga rost gapir,
Dushmaningga — maqtanib.

Do‘stingning oshini qasdingdan ich.

Do‘stlarimdan o‘zing saqla,
Dushmanlarimni o‘zim bilaman.

Do’stlik — barcha boylikdan afzal.

Do‘stlik oltinga sotilmas,
Mehmon — pulga.

Do‘stni og‘ritsang, dushman shod bo’lar.

Do‘stning ko‘ngli qolguncha,
Dushmanning bo‘yni uzilsin.

Do‘stning so‘zi singandan,
Shaytonning bo‘yni sinsin.

Do’stsiz boshim — tuzsiz oshim.

Yovlashmoq — oson, yarashmoq — qiyin

Yovlashmoq — oson, yarashmoq - qiyin

Yomon do‘st — ko‘lanka.

Do‘sting bo‘lmagani — fe’ling yomondir.

Do‘stlikni uzganni qotil deydilar.

Yomon do‘stdan qirda yotgan tosh yaxshi.

Yot — yeb to‘yguncha, do‘st — o‘la-o‘lguncha.

Yot oshingga qaraydi,
Do‘st — boshingga.

Jon og’ritgan do‘st bo‘lmas.

Jonga kuygan jonday do‘st,
Jonga kuymas qanday do‘st.

Ikki haramza do‘st bo‘lmas.
Ish bilganni oqil deydilar,

Yomon do‘st — qora bulut soyasi.

Ishkambadan go‘sht bo‘lmas,
Dushman aslo do‘st bo‘lmas.

Kiyimning yangisi — yaxshi,
Do‘stning — eskisi.

Kezangan yovdan qaytmas.

Do‘sti nodondan dushmani dono yaxshi.

Mushukning qasdi sichqonda,
Elning qasdi — dushmanda.

Nojinsning sirli mehmonxonasidan,
Do‘stingning somonxonasi yaxshi.

Nomardni jang sinaydi,
Do‘stni — muhtojlik.

Odam ichini bilish qiyin,
Do‘st ustidan kulish qiyin.

Oz qayg‘uni osh bosar,
Ko‘p qayg’uni do‘st bosar.

Olisdagi dushmandan, angnib yurgan do‘st yomon.

Olov kuydirar tushgan yerini,
Dushman kuydirar tutgan yerini.

Onangni otangga yomonlama,
Do‘stingni — dushmanga.

Orqangdagi dushman — oldingdagi do‘st

Orqangdagi dushman - oldingdagi do‘st

Piyon ulfat — ziyon ulfat.

Pul orttirma, do‘st orttir.
Rabot solma, do‘st orttir.

Sinalgan yov urushga yaxshi.

Sinalmagan yov yomon,
Elanmagan dov yomon.

Suv to‘xtar, dushman to‘xtamas.

Tikan zahri uchida,
Dushman zahri ichida.

Tirik bo‘lsak — bir yerda,
O‘lik bo‘lsak — bir go‘rda.

Tomchi sel bo‘lmas,
Dushman el bo’lmas.

Tor yer do‘stlar bilan maydon bo‘lur,
Keng yer dushman bilan — zindon.

Xalq do‘stligi — yurt boyligi.

Chin do‘st boringni oshirar,
Yo‘g‘ingni yashirar.

Chin do‘st tug‘ishganing bilan teng.

Chin do‘st yuz xizmatchidan yaxshi.

Choyning so‘ngini do‘stingga ber.

El omonlik tilar,
Yov — yomonlik.

Eldoshingning oti o‘zguncha,
Qurdoshingning iti o‘zsin.

Eski paxta bo’z bo‘lmas,
Asli dushman do‘st bo’lmas.

Eshak eti go‘sht bo‘lmas,
Savdogar hech do’st bo‘lmas.

Yuguruk itni tulki suymas,
Yuguruk tulkini — it.

Yuz so‘m puling bo‘lguncha,
Yuzta do’sting bo’lsin.

Yulg‘unning o‘ti bo‘lmas,
Savdogarning — do‘sti

Yulg‘unning o‘ti bo‘lmas, Savdogarning - do‘sti

Yangining nodonligi bor,
Eskining — qadrdonligi.

Yaxshi do‘st yuz qarindoshdan yaxshi.

Yaxshi do‘sting kuldirar,
Yomon do‘sting kuydirar.

Yaxshi ko‘rgan do‘stingga
Yaxshi ko‘rgan molingni ber.

O‘pka, yurak go‘sht emas,
Hisoblashgan do‘st emas.

Yaxshi so‘zla oshnoga,
Yuz o‘girgin ro‘shnoga.

O‘rtada burun bo‘lmasa,
Ko’z ko’zni o‘yar.

O‘rtog‘ing boyo‘g‘li bo‘lsa, 
Turishing — vayrona.

O‘tni kovlasang, o‘char,
Do’stni kavlasang, kechar.

Qaytib kelgan qiz yomon,
Qaytalab kelgan yov yomon.

Qadim do‘stlik zanglamas.

Qarz bersang, do‘st ko‘payar,
Talab qilsang — dushman.

Qirda bo‘ri yo‘q emas,
Orada dushman yo‘q emas.

Qovunni dushmaningga kestir,
Go‘shtni — do‘stingga.

Qorin go‘sht bo‘lmas,
Sipohi — do‘st.

Quyosh havoni isitar,
Do‘st — qalbni.

G‘amingni do‘stingga aytma, kuyunadi,
Dushmaningga aytma, suyunadi.

Har kimni do‘stim dema,
Tandagi po‘stim dema.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.